Kristna betraktelser

Betraktelse – Tecken
Och Simeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: "Se, denne är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till ett tecken som blir motsagt. Ja, också genom din själ skall det gå ett svärd. Så skall det bli uppenbarat vad många människor tänker i sina hjärtan." /Luk 2:34-35

Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria som var Klopas hustru och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sade han till sin mor: "Kvinna, se din son." Sedan sade han till lärjungen: "Se din mor." Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig. /Joh 19:25-27

Simeon var en gammal jude som fick äran att träffa Jesus före sin död. Han profeterade om det lilla Jesusbarnet att genom det skulle ett tecken komma som skulle bli motsagt av många. Genom Marias själ skulle det gå ett svärd. Precis så blev det, tecknet, Guds försoning genom korsfästelsen blev av många avvisat och även hånat, och smärtan Maria fick gå igenom när hon såg sin son lida till döds var nog större än många av oss kan förstå. Jesus visste hur outhärdligt detta var för Maria, och därför gav han henne tröst i denna svåra stund. Han skapade ett starkt band mellan sin mor Maria och sin lärjunge Johannes. Från den stunden skulle hon alltid ha ett hem hos honom.

Sedan sade några skriftlärda och fariseer till honom: "Mästare, vi vill se dig göra ett tecken." /Matt 12:38

Fastän han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. /Joh 12:37

Det heter: I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan som när era fäder väckte min förbittring. /Heb 3:15


Jesus gjorde tecken efter tecken som visade på att han var Messias. Han helade sjuka, han väckte upp döda, han gjorde vatten till vin, han t.o.m. gick på vattnet. Trots alla tecken han gjorde så ville fariseerna fortfarande ha fler tecken. Det de egentligen ville ha var inte ett tecken på att Jesus var Messias, utan ett tecken på att han inte var Messias, så de kunde fortsätta leva sina liv precis som de själva ville. Det visste Jesus. Om de tecken han gjorde inte räckte, så skulle inte ytterligare ett tecken vara tillräckligt för att övertyga dem. Fariseerna förhärdade sina hjärtan, och ville endast röja Jesus ur vägen och ordet fick aldrig bära frukt i dem. Något ytterligare tecken skulle de inte få, förutom ”Jona-tecknet”. ”Ty liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, så skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter” (Matt 12:40). Precis som profeten Jona var i mörkret i fiskens buk och blev uppkastad på land efter tre dygn, skulle Jesus vara i mörkret i underjorden i tre dygn efter korsfästelsen och sen uppstå. Detta var det definitiva tecknet på att Jesus verkligen var Messias.

Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. /Matt 24:24

Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. /1 Joh 4:1


Gud ger tecken, men Gud är inte den enda som kan ge tecken. Vi ska vara försiktiga med att lyssna på tecken, och prova dem, stämmer de med Guds ord? Är detta verkligen ett tecken från Gud? Ofta kan vi inte vara riktigt säkra och vi vill ju gärna tro på tecken som visar att vi är på rätt väg. Om vi styrs av tecken blir vi ett lätt byte för mörkrets makter, därför är det bättre att i efterhand titta tillbaka på ett tecken, och se att det verkligen var sant, än att i förväg tro på dess vägledning. Bibeln blir alltid riktmärket för oss att bedöma om tecken är sanna. Stämmer det inte med bibeln, eller med Guds karaktär, då ska vi absolut inte tro det. Vi ska vara väldigt vaksamma, och inte göra tecken till den stor sak i vårt liv. Vi leds genom bön, genom bibeln och genom trofast tjäna och lita på Gud.

Om ni nu lyssnar till de bud som jag i dag ger er så att ni älskar Herren, er Gud, och tjänar honom av hela ert hjärta och av hela er själ, då skall jag ge regn åt ert land i rätt tid, höstregn och vårregn, och du skall få bärga in din säd, ditt vin och din olja. /5 Mos 11:13-14